10 Vua cờ vĩ đại nhất

6
10 Vua cờ vĩ đại nhất

10 Vua cờ vĩ đại nhất

10 Vua cờ vĩ đại nhất

10 Vua cờ vĩ đại nhất

10 Vua cờ vĩ đại nhất

10 Vua cờ vĩ đại nhất

10 Vua cờ vĩ đại nhất

10 Vua cờ vĩ đại nhất

10 Vua cờ vĩ đại nhất

10 Vua cờ vĩ đại nhất

10 Vua cờ vĩ đại nhất

10 Vua cờ vĩ đại nhất

10 Vua cờ vĩ đại nhất

10 Vua cờ vĩ đại nhất

10 Vua cờ vĩ đại nhất

10 Vua cờ vĩ đại nhất

10 Vua cờ vĩ đại nhất

10 Vua cờ vĩ đại nhất

10 Vua cờ vĩ đại nhất

10 Vua cờ vĩ đại nhất

Ảnh: Pinterest, Chess.com, Klimbim, David Attie, AP

Nguồn: VnExpress.net