219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

7
219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

219 người từ Guinea Xích đạo về bệnh viện ở Hà Nội

Đón 219 công dân từ Guinea Xích đạo về bệnh viện

 
 


Cách ly 219 công dân từ Guinea Xích đạo tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Video: Ngọc Thành.

Ảnh: Ngọc Thành
Nội dung: Chi Lê

Nguồn: VnExpress.net