4 giờ bốc dỡ metro Nhổn – Ga Hà Nội

2
4 giờ bốc dỡ metro Nhổn - Ga Hà Nội

4 giờ bốc dỡ metro Nhổn – Ga Hà Nội

4 giờ bốc dỡ metro Nhổn - Ga Hà Nội

4 giờ bốc dỡ metro Nhổn – Ga Hà Nội

4 giờ bốc dỡ metro Nhổn - Ga Hà Nội

4 giờ bốc dỡ metro Nhổn – Ga Hà Nội

4 giờ bốc dỡ metro Nhổn - Ga Hà Nội

4 giờ bốc dỡ metro Nhổn – Ga Hà Nội

4 giờ bốc dỡ metro Nhổn - Ga Hà Nội

4 giờ bốc dỡ metro Nhổn – Ga Hà Nội

4 giờ bốc dỡ metro Nhổn - Ga Hà Nội

4 giờ bốc dỡ metro Nhổn – Ga Hà Nội

4 giờ bốc dỡ metro Nhổn - Ga Hà Nội

4 giờ bốc dỡ metro Nhổn – Ga Hà Nội

4 giờ bốc dỡ metro Nhổn - Ga Hà Nội

4 giờ bốc dỡ metro Nhổn – Ga Hà Nội

4 giờ bốc dỡ metro Nhổn - Ga Hà Nội

4 giờ bốc dỡ metro Nhổn – Ga Hà Nội

4 giờ bốc dỡ metro Nhổn - Ga Hà Nội

4 giờ bốc dỡ metro Nhổn – Ga Hà Nội

Ngọc Thành – Võ Hải

Nguồn: VnExpress.net