40 phút trực thăng cứu người trên tàu mắc cạn

4
40 phút trực thăng cứu người trên tàu mắc cạn

40 phút trực thăng cứu người trên tàu mắc cạn

40 phút trực thăng cứu người trên tàu mắc cạn

40 phút trực thăng cứu người trên tàu mắc cạn

40 phút trực thăng cứu người trên tàu mắc cạn

40 phút trực thăng cứu người trên tàu mắc cạn

40 phút trực thăng cứu người trên tàu mắc cạn

40 phút trực thăng cứu người trên tàu mắc cạn

40 phút trực thăng cứu người trên tàu mắc cạn

40 phút trực thăng cứu người trên tàu mắc cạn

40 phút trực thăng cứu người trên tàu mắc cạn

40 phút trực thăng cứu người trên tàu mắc cạn

40 phút trực thăng cứu người trên tàu mắc cạn

40 phút trực thăng cứu người trên tàu mắc cạn

40 phút trực thăng cứu người trên tàu mắc cạn

40 phút trực thăng cứu người trên tàu mắc cạn

40 phút trực thăng cứu người trên tàu mắc cạn

40 phút trực thăng cứu người trên tàu mắc cạn

40 phút trực thăng cứu người trên tàu mắc cạn

40 phút trực thăng cứu người trên tàu mắc cạn

40 phút trực thăng cứu người trên tàu mắc cạn

40 phút trực thăng cứu người trên tàu mắc cạn

Trực thăng và đặc công cứu nạn người trên tàu chìm

 
 

Video: Hoàng Táo

Giang Huy – Hoàng Táo

Nguồn: VnExpress.net