5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

3
5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

Hồ Kẻ Gỗ xả lũ

 
 


Hồ Kẻ Gỗ xả lũ. Video: Đức Hùng

Đức Hùng – Nguyễn Hải – Lê Hoàng

Nguồn: VnExpress.net