500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

1
500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

Tiến độ thi công đường băng Tân Sơn Nhất

 
 

Cào xới đường băng Tân Sơn Nhất hồi tháng 7. Video: Thanh Huyền – Vũ Thịnh.

Hữu Khoa

Nguồn: VnExpress.net