800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

3
800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

800 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội

'Giải cứu' gần 800 người mắc kẹt tại tâm dịch Đà Nẵng

 
 

Người dân trong trang phục bảo hộ xuống sân bay Nội Bài.Video: Ngọc Thành

Ngọc Thành – Giang Huy – Phong Vân

Nguồn: VnExpress.net