Ba toa metro được cẩu lên xe siêu trường

6
Ba toa metro được cẩu lên xe siêu trường

Ba toa metro được cẩu lên xe siêu trường

Ba toa metro được cẩu lên xe siêu trường

Ba toa metro được cẩu lên xe siêu trường

Ba toa metro được cẩu lên xe siêu trường

Ba toa metro được cẩu lên xe siêu trường

Ba toa metro được cẩu lên xe siêu trường

Ba toa metro được cẩu lên xe siêu trường

Ba toa metro được cẩu lên xe siêu trường

Ba toa metro được cẩu lên xe siêu trường

Ba toa metro được cẩu lên xe siêu trường

Ba toa metro được cẩu lên xe siêu trường

Quỳnh Trần – Hữu Khoa – Giang Anh

Nguồn: VnExpress.net