Bạn gái đến sân cổ vũ Quang Hải

3
Bạn gái đến sân cổ vũ Quang Hải

Bạn gái đến sân cổ vũ Quang Hải

Bạn gái đến sân cổ vũ Quang Hải

Bạn gái đến sân cổ vũ Quang Hải

Bạn gái đến sân cổ vũ Quang Hải

Bạn gái đến sân cổ vũ Quang Hải

Bạn gái đến sân cổ vũ Quang Hải

Bạn gái đến sân cổ vũ Quang Hải

Bạn gái đến sân cổ vũ Quang Hải

Bạn gái đến sân cổ vũ Quang Hải

Bạn gái đến sân cổ vũ Quang Hải

Bạn gái đến sân cổ vũ Quang Hải

Bạn gái đến sân cổ vũ Quang Hải

Bạn gái đến sân cổ vũ Quang Hải

Bạn gái đến sân cổ vũ Quang Hải

Bạn gái đến sân cổ vũ Quang Hải

Bạn gái đến sân cổ vũ Quang Hải

Bạn gái đến sân cổ vũ Quang Hải

Bình Dương - Hà Nội

 
 

 Diễn biến chính trận Bình Dương 0-2 Hà Nội. 

Ảnh: Đức Đồng

Nguồn: VnExpress.net