Bảng hiệu, cây xanh bị bão Etau quật đổ

1
Bảng hiệu, cây xanh bị bão Etau quật đổ

Bảng hiệu, cây xanh bị bão Etau quật đổ

Bảng hiệu, cây xanh bị bão Etau quật đổ

Bảng hiệu, cây xanh bị bão Etau quật đổ

Bảng hiệu, cây xanh bị bão Etau quật đổ

Bảng hiệu, cây xanh bị bão Etau quật đổ

Bảng hiệu, cây xanh bị bão Etau quật đổ

Bảng hiệu, cây xanh bị bão Etau quật đổ

Bảng hiệu, cây xanh bị bão Etau quật đổ

Bảng hiệu, cây xanh bị bão Etau quật đổ

Bảng hiệu, cây xanh bị bão Etau quật đổ

Bảng hiệu, cây xanh bị bão Etau quật đổ

Bảng hiệu, cây xanh bị bão Etau quật đổ

Bảng hiệu, cây xanh bị bão Etau quật đổ

Bảng hiệu, cây xanh bị bão Etau quật đổ

Bảng hiệu, cây xanh bị bão Etau quật đổ

Bảng hiệu, cây xanh bị bão Etau quật đổ

Bảng hiệu, cây xanh bị bão Etau quật đổ

Bảng hiệu, cây xanh bị bão Etau quật đổ

Bảng hiệu, cây xanh bị bão Etau quật đổ

Bão Etau đổ bộ vào Nha Trang

 
 

Gio bão quật ngã người đi đường ở Nha Trang. Video: Xuân Ngọc – Việt Quốc – Thanh Huyền.

Xuân Ngọc

Nguồn: VnExpress.net