Bảo dưỡng cầu Long Biên

2
Bảo dưỡng cầu Long Biên

Bảo dưỡng cầu Long Biên

Bảo dưỡng cầu Long Biên

Bảo dưỡng cầu Long Biên

Bảo dưỡng cầu Long Biên

Bảo dưỡng cầu Long Biên

Bảo dưỡng cầu Long Biên

Bảo dưỡng cầu Long Biên

Bảo dưỡng cầu Long Biên

Bảo dưỡng cầu Long Biên

Bảo dưỡng cầu Long Biên

Bảo dưỡng cầu Long Biên

Bảo dưỡng cầu Long Biên

Bảo dưỡng cầu Long Biên

Bảo dưỡng cầu Long Biên

Bảo dưỡng cầu Long Biên

Bảo dưỡng cầu Long Biên

Bảo dưỡng cầu Long Biên

Bảo dưỡng cầu Long Biên

Bảo dưỡng cầu Long Biên

Ngọc Thành – Võ Hải

Nguồn: VnExpress.net