Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

2
Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

Bắt cá khi ruộng đồng cạn nước

Bắt cá ở ao hồ, kênh mương. Video: Đắc Thành.

Đắc Thành

Nguồn: VnExpress.net