Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

5
Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

Bắt châu chấu thu nửa triệu mỗi ngày

Người dân dùng vợt bắt châu chấu

 
 


Người dân dùng vợt bắt châu chấu. Video: Đức Hùng

Đức Hùng

Nguồn: VnExpress.net