Bệnh viện trong cơn đại hồng thủy

2
Bệnh viện trong cơn

Bệnh viện trong cơn ‘đại hồng thủy’

Bệnh viện trong cơn

Bệnh viện trong cơn ‘đại hồng thủy’

Bệnh viện trong cơn

Bệnh viện trong cơn ‘đại hồng thủy’

Bệnh viện trong cơn

Bệnh viện trong cơn ‘đại hồng thủy’

Bệnh viện trong cơn

Bệnh viện trong cơn ‘đại hồng thủy’

Bệnh viện trong cơn

Bệnh viện trong cơn ‘đại hồng thủy’

Bệnh viện trong cơn

Bệnh viện trong cơn ‘đại hồng thủy’

Bệnh viện trong cơn

Bệnh viện trong cơn ‘đại hồng thủy’

Bệnh viện trong cơn

Bệnh viện trong cơn ‘đại hồng thủy’

Bệnh viện trong cơn

Bệnh viện trong cơn ‘đại hồng thủy’

Bệnh viện trong cơn

Bệnh viện trong cơn ‘đại hồng thủy’

Hữu Khoa – Anh Thư

Nguồn: VnExpress.net