Biển người biểu tình tại các thành phố Myanmar

5
Biển người biểu tình tại các thành phố Myanmar

Biển người biểu tình tại các thành phố Myanmar

Biển người biểu tình tại các thành phố Myanmar

Biển người biểu tình tại các thành phố Myanmar

Biển người biểu tình tại các thành phố Myanmar

Biển người biểu tình tại các thành phố Myanmar

Biển người biểu tình tại các thành phố Myanmar

Biển người biểu tình tại các thành phố Myanmar

Biển người biểu tình tại các thành phố Myanmar

Biển người biểu tình tại các thành phố Myanmar

Biển người biểu tình tại các thành phố Myanmar

Biển người biểu tình tại các thành phố Myanmar

Biển người biểu tình tại các thành phố Myanmar

Biển người biểu tình tại các thành phố Myanmar

Ảnh: AFP

Nguồn: VnExpress.net