Biển Vũng Tàu đông khách trong ngày nghỉ lễ

3
Biển Vũng Tàu đông khách trong ngày nghỉ lễ

Biển Vũng Tàu đông khách trong ngày nghỉ lễ

Biển Vũng Tàu đông khách trong ngày nghỉ lễ

Biển Vũng Tàu đông khách trong ngày nghỉ lễ

Biển Vũng Tàu đông khách trong ngày nghỉ lễ

Biển Vũng Tàu đông khách trong ngày nghỉ lễ

Biển Vũng Tàu đông khách trong ngày nghỉ lễ

Biển Vũng Tàu đông khách trong ngày nghỉ lễ

Biển Vũng Tàu đông khách trong ngày nghỉ lễ

Biển Vũng Tàu đông khách trong ngày nghỉ lễ

Biển Vũng Tàu đông khách trong ngày nghỉ lễ

Biển Vũng Tàu đông khách trong ngày nghỉ lễ

Biển Vũng Tàu đông khách trong ngày nghỉ lễ

Biển Vũng Tàu đông khách trong ngày nghỉ lễ

Biển Vũng Tàu đông khách trong ngày nghỉ lễ

Biển Vũng Tàu đông khách trong ngày nghỉ lễ

Nguồn: VnExpress.net