Biển Vũng Tàu đông nghịt người ngày cuối tuần

3
Biển Vũng Tàu đông nghịt người ngày cuối tuần

Biển Vũng Tàu đông nghịt người ngày cuối tuần

Biển Vũng Tàu đông nghịt người ngày cuối tuần

Biển Vũng Tàu đông nghịt người ngày cuối tuần

Biển Vũng Tàu đông nghịt người ngày cuối tuần

Biển Vũng Tàu đông nghịt người ngày cuối tuần

Biển Vũng Tàu đông nghịt người ngày cuối tuần

Biển Vũng Tàu đông nghịt người ngày cuối tuần

Biển Vũng Tàu đông nghịt người ngày cuối tuần

Biển Vũng Tàu đông nghịt người ngày cuối tuần

Biển Vũng Tàu đông nghịt người ngày cuối tuần

Biển Vũng Tàu đông nghịt người ngày cuối tuần

Biển Vũng Tàu đông nghịt người ngày cuối tuần

Biển Vũng Tàu đông nghịt người ngày cuối tuần

Biển Vũng Tàu đông nghịt người ngày cuối tuần

Biển Vũng Tàu đông nghịt người ngày cuối tuần

Biển Vũng Tàu đông nghịt người ngày cuối tuần

Biển Vũng Tàu đông nghịt người ngày cuối tuần

Biển Vũng Tàu đông nghịt người ngày cuối tuần

Biển Vũng Tàu đông nghịt người ngày cuối tuần

Trường Hà

Nguồn: VnExpress.net