Biệt thự triệu USD tránh Covid-19 của giới nhà giàu Mỹ

2
Biệt thự triệu USD tránh Covid-19 của giới nhà giàu Mỹ

Biệt thự triệu USD tránh Covid-19 của giới nhà giàu Mỹ

Biệt thự triệu USD tránh Covid-19 của giới nhà giàu Mỹ

Biệt thự triệu USD tránh Covid-19 của giới nhà giàu Mỹ

Biệt thự triệu USD tránh Covid-19 của giới nhà giàu Mỹ

Biệt thự triệu USD tránh Covid-19 của giới nhà giàu Mỹ

Biệt thự triệu USD tránh Covid-19 của giới nhà giàu Mỹ

Biệt thự triệu USD tránh Covid-19 của giới nhà giàu Mỹ

Biệt thự triệu USD tránh Covid-19 của giới nhà giàu Mỹ

Biệt thự triệu USD tránh Covid-19 của giới nhà giàu Mỹ

Biệt thự triệu USD tránh Covid-19 của giới nhà giàu Mỹ

Biệt thự triệu USD tránh Covid-19 của giới nhà giàu Mỹ

Biệt thự triệu USD tránh Covid-19 của giới nhà giàu Mỹ

Biệt thự triệu USD tránh Covid-19 của giới nhà giàu Mỹ

Kỳ Duyên (theo Business Insider)

Nguồn: VnExpress.net