Bờ biển Cửa Đại tan hoang

4
Bờ biển Cửa Đại tan hoang

Bờ biển Cửa Đại tan hoang

Bờ biển Cửa Đại tan hoang

Bờ biển Cửa Đại tan hoang

Bờ biển Cửa Đại tan hoang

Bờ biển Cửa Đại tan hoang

Bờ biển Cửa Đại tan hoang

Bờ biển Cửa Đại tan hoang

Bờ biển Cửa Đại tan hoang

Bờ biển Cửa Đại tan hoang

Bờ biển Cửa Đại tan hoang

Bờ biển Cửa Đại tan hoang

Bờ biển Cửa Đại tan hoang

Bờ biển Cửa Đại tan hoang

Bờ biển Cửa Đại tan hoang

Bờ biển Cửa Đại tan hoang

Bờ biển Cửa Đại tan hoang

Bờ biển Cửa Đại tan hoang

Bờ biển Cửa Đại tan hoang

Bờ biển Cửa Đại tan hoang

Bờ biển Cửa Đại tan hoang

Bờ biển Cửa Đại tan hoang

Bờ biển Cửa Đại tan hoang

Bờ biển Cửa Đại tan hoang

Tan hoang bờ biển Cửa Đại

 
 


Sóng đánh bờ biển Cửa Đại. Video: Đắc Thành.

Đắc Thành

Nguồn: VnExpress.net