Bờ biển miền Trung tan hoang

2
Bờ biển miền Trung tan hoang

Bờ biển miền Trung tan hoang

Bờ biển miền Trung tan hoang

Bờ biển miền Trung tan hoang

Bờ biển miền Trung tan hoang

Bờ biển miền Trung tan hoang

Bờ biển miền Trung tan hoang

Bờ biển miền Trung tan hoang

Bờ biển miền Trung tan hoang

Bờ biển miền Trung tan hoang

Bờ biển miền Trung tan hoang

Bờ biển miền Trung tan hoang

Bờ biển miền Trung tan hoang

Bờ biển miền Trung tan hoang

Bờ biển miền Trung tan hoang

Bờ biển miền Trung tan hoang

Bờ biển miền Trung tan hoang

Bờ biển miền Trung tan hoang

Bờ biển miền Trung tan hoang

Bờ biển miền Trung tan hoang

Bờ biển miền Trung tan hoang

Bờ biển miền Trung tan hoang

Bờ biển miền Trung tan hoang

Bờ biển miền Trung tan hoang

Biển Cửa Lò tan hoang

 
 


Biển Cửa Lò tan hoang. Video: Nguyễn Hải

Nguyễn Hải – Võ Thạnh

Nguồn: VnExpress.net