Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

3
Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Bộ đội bới đất đá tìm người mất tích

Hơn 500 người tìm kiếm nạn nhân Trà Leng. Video: Đắc Thành.

Đắc Thành – Thanh Huế

Nguồn: VnExpress.net