Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

2
Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

Bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch

Thu hoạch bưởi Phúc Trạch

 
 

Thu hoạch bưởi Phúc Trạch. Video: Đức Hùng

Đức Hùng

Nguồn: VnExpress.net