Căn hộ có ba độ cao sàn

1
Căn hộ có ba độ cao sàn

Căn hộ có ba độ cao sàn

Căn hộ có ba độ cao sàn

Căn hộ có ba độ cao sàn

Căn hộ có ba độ cao sàn

Căn hộ có ba độ cao sàn

Căn hộ có ba độ cao sàn

Căn hộ có ba độ cao sàn

Căn hộ có ba độ cao sàn

Căn hộ có ba độ cao sàn

Căn hộ có ba độ cao sàn

Căn hộ có ba độ cao sàn

Căn hộ có ba độ cao sàn

Căn hộ có ba độ cao sàn

Căn hộ có ba độ cao sàn

Căn hộ có ba độ cao sàn

Căn hộ có ba độ cao sàn

Căn hộ có ba độ cao sàn

Căn hộ có ba độ cao sàn

Căn hộ có ba độ cao sàn

Căn hộ có ba độ cao sàn

Căn hộ có ba độ cao sàn

Căn hộ có ba độ cao sàn

Căn hộ có ba độ cao sàn

Bài: Minh Trang

Ảnh: Quang Dam

Thiết kế: TAMA Architect

Nguồn: VnExpress.net