Căn nhà có bức tường cắt vát

5
Căn nhà có bức tường cắt vát

Căn nhà có bức tường cắt vát

Căn nhà có bức tường cắt vát

Căn nhà có bức tường cắt vát

Căn nhà có bức tường cắt vát

Căn nhà có bức tường cắt vát

Căn nhà có bức tường cắt vát

Căn nhà có bức tường cắt vát

Căn nhà có bức tường cắt vát

Căn nhà có bức tường cắt vát

Căn nhà có bức tường cắt vát

Căn nhà có bức tường cắt vát

Căn nhà có bức tường cắt vát

Căn nhà có bức tường cắt vát

Căn nhà có bức tường cắt vát

Căn nhà có bức tường cắt vát

Căn nhà có bức tường cắt vát

Căn nhà có bức tường cắt vát

Căn nhà có bức tường cắt vát

Căn nhà có bức tường cắt vát

Căn nhà có bức tường cắt vát

Căn nhà có bức tường cắt vát

Căn nhà có bức tường cắt vát

Căn nhà có bức tường cắt vát

Minh Trang

Ảnh: Abluebird Photography

Thiết kế: V+studio

Nguồn: VnExpress.net