Căn penthouse dùng đồng nát làm nội thất

2
Căn penthouse dùng

Căn penthouse dùng ‘đồng nát’ làm nội thất

Căn penthouse dùng

Căn penthouse dùng ‘đồng nát’ làm nội thất

Căn penthouse dùng

Căn penthouse dùng ‘đồng nát’ làm nội thất

Căn penthouse dùng

Căn penthouse dùng ‘đồng nát’ làm nội thất

Căn penthouse dùng

Căn penthouse dùng ‘đồng nát’ làm nội thất

Căn penthouse dùng

Căn penthouse dùng ‘đồng nát’ làm nội thất

Căn penthouse dùng

Căn penthouse dùng ‘đồng nát’ làm nội thất

Căn penthouse dùng

Căn penthouse dùng ‘đồng nát’ làm nội thất

Căn penthouse dùng

Căn penthouse dùng ‘đồng nát’ làm nội thất

Căn penthouse dùng

Căn penthouse dùng ‘đồng nát’ làm nội thất

Căn penthouse dùng

Căn penthouse dùng ‘đồng nát’ làm nội thất

Căn penthouse dùng

Căn penthouse dùng ‘đồng nát’ làm nội thất

Căn penthouse dùng

Căn penthouse dùng ‘đồng nát’ làm nội thất

Căn penthouse dùng

Căn penthouse dùng ‘đồng nát’ làm nội thất

Tâm Anh

Ảnh: NVCC

Nguồn: VnExpress.net