Cánh đồng hoa trên sân thượng của người phụ nữ Hà Nội

19
cánh=""

‘Cánh đồng hoa’ trên sân thượng của người phụ nữ Hà Nội

cánh=""

‘Cánh đồng hoa’ trên sân thượng của người phụ nữ Hà Nội

cánh=""

‘Cánh đồng hoa’ trên sân thượng của người phụ nữ Hà Nội

cánh=""

‘Cánh đồng hoa’ trên sân thượng của người phụ nữ Hà Nội

cánh=""

‘Cánh đồng hoa’ trên sân thượng của người phụ nữ Hà Nội

cánh=""

‘Cánh đồng hoa’ trên sân thượng của người phụ nữ Hà Nội

cánh=""

‘Cánh đồng hoa’ trên sân thượng của người phụ nữ Hà Nội

cánh=""

‘Cánh đồng hoa’ trên sân thượng của người phụ nữ Hà Nội

cánh=""

‘Cánh đồng hoa’ trên sân thượng của người phụ nữ Hà Nội

cánh=""

‘Cánh đồng hoa’ trên sân thượng của người phụ nữ Hà Nội

cánh=""

‘Cánh đồng hoa’ trên sân thượng của người phụ nữ Hà Nội

cánh=""

‘Cánh đồng hoa’ trên sân thượng của người phụ nữ Hà Nội

Diệp Phan

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguồn: VnExpress.net