Cánh đồng lúa trong sân golf ở Lăng Cô

4
Cánh đồng lúa trong sân golf ở Lăng Cô

Cánh đồng lúa trong sân golf ở Lăng Cô

Cánh đồng lúa trong sân golf ở Lăng Cô

Cánh đồng lúa trong sân golf ở Lăng Cô

Cánh đồng lúa trong sân golf ở Lăng Cô

Cánh đồng lúa trong sân golf ở Lăng Cô

Cánh đồng lúa trong sân golf ở Lăng Cô

Cánh đồng lúa trong sân golf ở Lăng Cô

Cánh đồng lúa trong sân golf ở Lăng Cô

Cánh đồng lúa trong sân golf ở Lăng Cô

Cánh đồng lúa trong sân golf ở Lăng Cô

Cánh đồng lúa trong sân golf ở Lăng Cô

Cánh đồng lúa trong sân golf ở Lăng Cô

Cánh đồng lúa trong sân golf ở Lăng Cô

Cánh đồng lúa trong sân golf ở Lăng Cô

Cánh đồng lúa trong sân golf ở Lăng Cô

Cánh đồng lúa trong sân golf ở Lăng Cô

Cánh đồng lúa trong sân golf ở Lăng Cô

Quốc Huy

Ảnh: Langco Laguna

Nguồn: VnExpress.net