Cảnh vệ diễn tập bảo vệ nguyên thủ

3
Cảnh vệ diễn tập bảo vệ nguyên thủ

Cảnh vệ diễn tập bảo vệ nguyên thủ

Cảnh vệ diễn tập bảo vệ nguyên thủ

Cảnh vệ diễn tập bảo vệ nguyên thủ

Cảnh vệ diễn tập bảo vệ nguyên thủ

Cảnh vệ diễn tập bảo vệ nguyên thủ

Cảnh vệ diễn tập bảo vệ nguyên thủ

Cảnh vệ diễn tập bảo vệ nguyên thủ

Cảnh vệ diễn tập bảo vệ nguyên thủ

Cảnh vệ diễn tập bảo vệ nguyên thủ

Cảnh vệ diễn tập bảo vệ nguyên thủ

Cảnh vệ diễn tập bảo vệ nguyên thủ

Cảnh vệ diễn tập bảo vệ nguyên thủ

Cảnh vệ diễn tập bảo vệ nguyên thủ

Cảnh vệ diễn tập bảo vệ nguyên thủ

Cảnh vệ diễn tập bảo vệ nguyên thủ

Cảnh vệ diễn tập bảo vệ nguyên thủ

Cảnh vệ diễn tập bảo vệ nguyên thủ

Cảnh vệ diễn tập bảo vệ nguyên thủ

Cảnh vệ diễn tập bảo vệ nguyên thủ

Cảnh vệ diễn tập bảo vệ nguyên thủ

Cảnh vệ diễn tập bảo vệ nguyên thủ

Cảnh vệ diễn tập phương án chống khủng bố

 
 


Lực lượng Cảnh vệ diễn tập phương án chống khủng bố. Video: Bá Đô

Bá Đô – Giang Huy

Nguồn: VnExpress.net