Cao tốc xuyên Vườn quốc gia Bạch Mã trước ngày thông xe

2
Cao tốc xuyên Vườn quốc gia Bạch Mã trước ngày thông xe

Cao tốc xuyên Vườn quốc gia Bạch Mã trước ngày thông xe

Cao tốc xuyên Vườn quốc gia Bạch Mã trước ngày thông xe

Cao tốc xuyên Vườn quốc gia Bạch Mã trước ngày thông xe

Cao tốc xuyên Vườn quốc gia Bạch Mã trước ngày thông xe

Cao tốc xuyên Vườn quốc gia Bạch Mã trước ngày thông xe

Cao tốc xuyên Vườn quốc gia Bạch Mã trước ngày thông xe

Cao tốc xuyên Vườn quốc gia Bạch Mã trước ngày thông xe

Cao tốc xuyên Vườn quốc gia Bạch Mã trước ngày thông xe

Cao tốc xuyên Vườn quốc gia Bạch Mã trước ngày thông xe

Cao tốc xuyên Vườn quốc gia Bạch Mã trước ngày thông xe

Cao tốc xuyên Vườn quốc gia Bạch Mã trước ngày thông xe

Cao tốc xuyên Vườn quốc gia Bạch Mã trước ngày thông xe

Cao tốc xuyên Vườn quốc gia Bạch Mã trước ngày thông xe

Cao tốc xuyên Vườn quốc gia Bạch Mã trước ngày thông xe

Cao tốc xuyên Vườn quốc gia Bạch Mã trước ngày thông xe

Cao tốc xuyên Vườn quốc gia Bạch Mã trước ngày thông xe

Cao tốc xuyên Vườn quốc gia Bạch Mã trước ngày thông xe

Cao tốc xuyên Vườn quốc gia Bạch Mã trước ngày thông xe

Cao tốc xuyên Vườn quốc gia Bạch Mã trước ngày thông xe

Cao tốc xuyên vườn quốc gia Bạch Mã

 
 

Cao tốc La Sơn – Túy Loan nhìn từ trên cao. Video: Võ Thạnh

Võ Thạnh

Nguồn: VnExpress.net