Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

5
Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

Cặp voi hoang dã sau hơn 5 năm cứu hộ

Chăm sóc voi hoang dã sa bẫy

 
 

Chăm sóc voi rừng trong Trung tâm cứu hộ voi.

Ngọc Thành

Nguồn: VnExpress.net