Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

4
Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Cầu cạn 5.000 tỷ đồng ở thủ đô nhìn tư trên cao

 
 

Toàn cảnh cầu cạn 5.000 tỷ nhìn từ trên cao. Video: Phạm Hùng- Bá Đô

Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Cầu cạn hơn 5.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Bá Đô

Nguồn: VnExpress.net