Cầu Thăng Long được cào bóc, làm sạch

1
Cầu Thăng Long được cào bóc, làm sạch

Cầu Thăng Long được cào bóc, làm sạch

Cầu Thăng Long được cào bóc, làm sạch

Cầu Thăng Long được cào bóc, làm sạch

Cầu Thăng Long được cào bóc, làm sạch

Cầu Thăng Long được cào bóc, làm sạch

Cầu Thăng Long được cào bóc, làm sạch

Cầu Thăng Long được cào bóc, làm sạch

Cầu Thăng Long được cào bóc, làm sạch

Cầu Thăng Long được cào bóc, làm sạch

Cầu Thăng Long được cào bóc, làm sạch

Cầu Thăng Long được cào bóc, làm sạch

Cầu Thăng Long được cào bóc, làm sạch

Cầu Thăng Long được cào bóc, làm sạch

Cầu Thăng Long được cào bóc, làm sạch

Cầu Thăng Long được cào bóc, làm sạch

Cầu Thăng Long được cào bóc, làm sạch

Cầu Thăng Long được cào bóc, làm sạch

Cầu Thăng Long được cào bóc, làm sạch

Cầu Thăng Long được cào bóc, làm sạch

Cầu Thăng Long được cào bóc, làm sạch

Cầu Thăng Long được cào bóc, làm sạch

Cầu Thăng Long được cào bóc

 
 

Công nhân cào bóc, làm sạch mặt cầu Thăng Long: Video: Phương Sơn

Phương Sơn

Nguồn: VnExpress.net