Cầu thủ U22 Việt Nam hớt hải chạy vì đi tập muộn

1
Cầu thủ U22 Việt Nam hớt hải chạy vì đi tập muộn

Cầu thủ U22 Việt Nam hớt hải chạy vì đi tập muộn

Cầu thủ U22 Việt Nam hớt hải chạy vì đi tập muộn

Cầu thủ U22 Việt Nam hớt hải chạy vì đi tập muộn

Cầu thủ U22 Việt Nam hớt hải chạy vì đi tập muộn

Cầu thủ U22 Việt Nam hớt hải chạy vì đi tập muộn

Cầu thủ U22 Việt Nam hớt hải chạy vì đi tập muộn

Cầu thủ U22 Việt Nam hớt hải chạy vì đi tập muộn

Cầu thủ U22 Việt Nam hớt hải chạy vì đi tập muộn

Cầu thủ U22 Việt Nam hớt hải chạy vì đi tập muộn

Cầu thủ U22 Việt Nam hớt hải chạy vì đi tập muộn

Cầu thủ U22 Việt Nam hớt hải chạy vì đi tập muộn

Cầu thủ U22 Việt Nam hớt hải chạy vì đi tập muộn

Cầu thủ U22 Việt Nam hớt hải chạy vì đi tập muộn

Cầu thủ U22 Việt Nam hớt hải chạy vì đi tập muộn

Cầu thủ U22 Việt Nam hớt hải chạy vì đi tập muộn

Lâm Thoả

Nguồn: VnExpress.net