Cẩu thuyền lên bờ tránh bão Molave

2
Cẩu thuyền lên bờ tránh bão Molave

Cẩu thuyền lên bờ tránh bão Molave

Cẩu thuyền lên bờ tránh bão Molave

Cẩu thuyền lên bờ tránh bão Molave

Cẩu thuyền lên bờ tránh bão Molave

Cẩu thuyền lên bờ tránh bão Molave

Cẩu thuyền lên bờ tránh bão Molave

Cẩu thuyền lên bờ tránh bão Molave

Cẩu thuyền lên bờ tránh bão Molave

Cẩu thuyền lên bờ tránh bão Molave

Cẩu thuyền lên bờ tránh bão Molave

Cẩu thuyền lên bờ tránh bão Molave

Cẩu thuyền lên bờ tránh bão Molave

Cẩu thuyền lên bờ tránh bão Molave

Cẩu thuyền lên bờ tránh bão Molave

Cẩu thuyền lên bờ tránh bão Molave

Cẩu thuyền lên bờ tránh bão Molave

Cẩu thuyền lên bờ tránh bão Molave

Cẩu thuyền lên bờ tránh bão Molave

Cẩu thuyền lên bờ tránh bão Molave

Quỳnh Trần – Phước Tuấn

Nguồn: VnExpress.net