Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

37
Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

Cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá

Cây thông nón lá

 
 

Cây thông nón lá cao 35 m hút khách tham quan. Video: Phước Tuấn – Quỳnh Trần – Thanh Nhàn.

Quỳnh Trần – Phước Tuấn

Nguồn: VnExpress.net