CĐV vào sân ăn tối để vơi nỗi nhớ bóng đá

2
CĐV vào sân ăn tối để vơi nỗi nhớ bóng đá

CĐV vào sân ăn tối để vơi nỗi nhớ bóng đá

CĐV vào sân ăn tối để vơi nỗi nhớ bóng đá

CĐV vào sân ăn tối để vơi nỗi nhớ bóng đá

CĐV vào sân ăn tối để vơi nỗi nhớ bóng đá

CĐV vào sân ăn tối để vơi nỗi nhớ bóng đá

CĐV vào sân ăn tối để vơi nỗi nhớ bóng đá

CĐV vào sân ăn tối để vơi nỗi nhớ bóng đá

CĐV vào sân ăn tối để vơi nỗi nhớ bóng đá

CĐV vào sân ăn tối để vơi nỗi nhớ bóng đá

CĐV vào sân ăn tối để vơi nỗi nhớ bóng đá

CĐV vào sân ăn tối để vơi nỗi nhớ bóng đá

CĐV vào sân ăn tối để vơi nỗi nhớ bóng đá

CĐV vào sân ăn tối để vơi nỗi nhớ bóng đá

CĐV vào sân ăn tối để vơi nỗi nhớ bóng đá

CĐV vào sân ăn tối để vơi nỗi nhớ bóng đá

Ảnh: Laura Obdeijn

Nguồn: VnExpress.net