Chèo sup vớt rác trên sông Hàn

2
Chèo sup vớt rác trên sông Hàn

Chèo sup vớt rác trên sông Hàn

Chèo sup vớt rác trên sông Hàn

Chèo sup vớt rác trên sông Hàn

Chèo sup vớt rác trên sông Hàn

Chèo sup vớt rác trên sông Hàn

Chèo sup vớt rác trên sông Hàn

Chèo sup vớt rác trên sông Hàn

Chèo sup vớt rác trên sông Hàn

Chèo sup vớt rác trên sông Hàn

Chèo sup vớt rác trên sông Hàn

Chèo sup vớt rác trên sông Hàn

Chèo sup vớt rác trên sông Hàn

Chèo sup vớt rác trên sông Hàn

Chèo sup vớt rác trên sông Hàn

Chèo sup vớt rác trên sông Hàn

Chèo sup vớt rác trên sông Hàn

Chèo sup vớt rác trên sông Hàn

Chèo sup vớt rác trên sông Hàn

Chèo sup vớt rác trên sông Hàn

Nguyễn Đông

Nguồn: VnExpress.net