Chốt phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam – Lào

1
Chốt phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam - Lào

Chốt phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam – Lào

Chốt phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam - Lào

Chốt phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam – Lào

Chốt phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam - Lào

Chốt phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam – Lào

Chốt phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam - Lào

Chốt phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam – Lào

Chốt phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam - Lào

Chốt phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam – Lào

Chốt phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam - Lào

Chốt phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam – Lào

Chốt phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam - Lào

Chốt phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam – Lào

Chốt phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam - Lào

Chốt phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam – Lào

Chốt phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam - Lào

Chốt phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam – Lào

Chốt phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam - Lào

Chốt phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam – Lào

Chốt phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam - Lào

Chốt phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam – Lào

Chốt phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam - Lào

 
 


Chốt biên phòng phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam – Lào. Video: Hoàng Táo

Hoàng Táo

Nguồn: VnExpress.net