Chùa Hương vắng lặng ngày đầu mùa lễ hội

3
Chùa Hương vắng lặng ngày đầu mùa lễ hội

Chùa Hương vắng lặng ngày đầu mùa lễ hội

Chùa Hương vắng lặng ngày đầu mùa lễ hội

Chùa Hương vắng lặng ngày đầu mùa lễ hội

Chùa Hương vắng lặng ngày đầu mùa lễ hội

Chùa Hương vắng lặng ngày đầu mùa lễ hội

Chùa Hương vắng lặng ngày đầu mùa lễ hội

Chùa Hương vắng lặng ngày đầu mùa lễ hội

Chùa Hương vắng lặng ngày đầu mùa lễ hội

Chùa Hương vắng lặng ngày đầu mùa lễ hội

Chùa Hương vắng lặng ngày đầu mùa lễ hội

Chùa Hương vắng lặng ngày đầu mùa lễ hội

Chùa Hương vắng lặng ngày đầu mùa lễ hội

Chùa Hương vắng lặng ngày đầu mùa lễ hội

Chùa Hương vắng lặng ngày đầu mùa lễ hội

Chùa Hương vắng lặng ngày đầu mùa lễ hội

Chùa Hương vắng lặng ngày khai hội

 
 


Chùa Hương vắng lặng ngày khai hội. Video: Ngọc Thành

Ngọc Thành

Nguồn: VnExpress.net