Cô gái Đà Nẵng vẽ y bác sĩ trong tâm dịch

4
Cô gái Đà Nẵng vẽ y bác sĩ trong tâm dịch

Cô gái Đà Nẵng vẽ y bác sĩ trong tâm dịch

Cô gái Đà Nẵng vẽ y bác sĩ trong tâm dịch

Cô gái Đà Nẵng vẽ y bác sĩ trong tâm dịch

Cô gái Đà Nẵng vẽ y bác sĩ trong tâm dịch

Cô gái Đà Nẵng vẽ y bác sĩ trong tâm dịch

Cô gái Đà Nẵng vẽ y bác sĩ trong tâm dịch

Cô gái Đà Nẵng vẽ y bác sĩ trong tâm dịch

Cô gái Đà Nẵng vẽ y bác sĩ trong tâm dịch

Cô gái Đà Nẵng vẽ y bác sĩ trong tâm dịch

Cô gái Đà Nẵng vẽ y bác sĩ trong tâm dịch

Cô gái Đà Nẵng vẽ y bác sĩ trong tâm dịch

Cô gái Đà Nẵng vẽ y bác sĩ trong tâm dịch

Cô gái Đà Nẵng vẽ y bác sĩ trong tâm dịch

Cô gái Đà Nẵng vẽ y bác sĩ trong tâm dịch

Cô gái Đà Nẵng vẽ y bác sĩ trong tâm dịch

Bài: Thúy Quỳnh
Ảnh: Minh Anh

Nguồn: VnExpress.net