Cô gái vẽ tranh bằng giấy vụn

40
Cô gái

Cô gái ‘vẽ’ tranh bằng giấy vụn

Cô gái

Cô gái ‘vẽ’ tranh bằng giấy vụn

Cô gái

Cô gái ‘vẽ’ tranh bằng giấy vụn

Cô gái

Cô gái ‘vẽ’ tranh bằng giấy vụn

Cô gái

Cô gái ‘vẽ’ tranh bằng giấy vụn

Cô gái

Cô gái ‘vẽ’ tranh bằng giấy vụn

Cô gái

Cô gái ‘vẽ’ tranh bằng giấy vụn

Cô gái

Cô gái ‘vẽ’ tranh bằng giấy vụn

Cô gái

Cô gái ‘vẽ’ tranh bằng giấy vụn

Cô gái

Cô gái ‘vẽ’ tranh bằng giấy vụn

Cô gái

Cô gái ‘vẽ’ tranh bằng giấy vụn

Cô gái

Cô gái ‘vẽ’ tranh bằng giấy vụn

Diệp Phan

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguồn: VnExpress.net