Cô gái vẽ tranh dân gian trên xương lá bồ đề

42
Cô gái vẽ tranh dân gian trên xương lá bồ đề

Cô gái vẽ tranh dân gian trên xương lá bồ đề

Cô gái vẽ tranh dân gian trên xương lá bồ đề

Cô gái vẽ tranh dân gian trên xương lá bồ đề

Cô gái vẽ tranh dân gian trên xương lá bồ đề

Cô gái vẽ tranh dân gian trên xương lá bồ đề

Cô gái vẽ tranh dân gian trên xương lá bồ đề

Cô gái vẽ tranh dân gian trên xương lá bồ đề

Cô gái vẽ tranh dân gian trên xương lá bồ đề

Cô gái vẽ tranh dân gian trên xương lá bồ đề

Cô gái vẽ tranh dân gian trên xương lá bồ đề

Cô gái vẽ tranh dân gian trên xương lá bồ đề

Cô gái vẽ tranh dân gian trên xương lá bồ đề

Cô gái vẽ tranh dân gian trên xương lá bồ đề

Cô gái vẽ tranh dân gian trên xương lá bồ đề

Cô gái vẽ tranh dân gian trên xương lá bồ đề

Cô gái vẽ tranh dân gian trên xương lá bồ đề

Cô gái vẽ tranh dân gian trên xương lá bồ đề

Hải Hiền

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguồn: VnExpress.net