Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

5
Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Công nhân hối hả trên công trường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Phước Tuấn

Nguồn: VnExpress.net