Công nhân trắng đêm đưa rác vào bãi tạm

1
Công nhân trắng đêm đưa rác vào bãi tạm

Công nhân trắng đêm đưa rác vào bãi tạm

Công nhân trắng đêm đưa rác vào bãi tạm

Công nhân trắng đêm đưa rác vào bãi tạm

Công nhân trắng đêm đưa rác vào bãi tạm

Công nhân trắng đêm đưa rác vào bãi tạm

Công nhân trắng đêm đưa rác vào bãi tạm

Công nhân trắng đêm đưa rác vào bãi tạm

Công nhân trắng đêm đưa rác vào bãi tạm

Công nhân trắng đêm đưa rác vào bãi tạm

Công nhân trắng đêm đưa rác vào bãi tạm

Công nhân trắng đêm đưa rác vào bãi tạm

Công nhân trắng đêm đưa rác vào bãi tạm

Công nhân trắng đêm đưa rác vào bãi tạm

Công nhân trắng đêm đưa rác vào bãi tạm

Công nhân trắng đêm đưa rác vào bãi tạm

Ngọc Thành – Tất Định

Nguồn: VnExpress.net