Công Phượng tập buổi đầu cùng tuyển Việt Nam

15
Công Phượng tập buổi đầu cùng tuyển Việt Nam

Công Phượng tập buổi đầu cùng tuyển Việt Nam

Công Phượng tập buổi đầu cùng tuyển Việt Nam

Công Phượng tập buổi đầu cùng tuyển Việt Nam

Công Phượng tập buổi đầu cùng tuyển Việt Nam

Công Phượng tập buổi đầu cùng tuyển Việt Nam

Công Phượng tập buổi đầu cùng tuyển Việt Nam

Công Phượng tập buổi đầu cùng tuyển Việt Nam

Công Phượng tập buổi đầu cùng tuyển Việt Nam

Công Phượng tập buổi đầu cùng tuyển Việt Nam

Công Phượng tập buổi đầu cùng tuyển Việt Nam

Công Phượng tập buổi đầu cùng tuyển Việt Nam

Công Phượng tập buổi đầu cùng tuyển Việt Nam

Công Phượng tập buổi đầu cùng tuyển Việt Nam

Công Phượng tập buổi đầu cùng tuyển Việt Nam

Công Phượng tập buổi đầu cùng tuyển Việt Nam

Công Phượng tập buổi đầu cùng tuyển Việt Nam

Công Phượng tập buổi đầu cùng tuyển Việt Nam

Công Phượng tập buổi đầu cùng tuyển Việt Nam

Công Phượng tập buổi đầu cùng tuyển Việt Nam

Lâm Thoả

Nguồn: VnExpress.net