Công trường nút giao 400 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô

6
Công trường nút giao 400 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô

Công trường nút giao 400 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô

Công trường nút giao 400 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô

Công trường nút giao 400 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô

Công trường nút giao 400 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô

Công trường nút giao 400 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô

Công trường nút giao 400 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô

Công trường nút giao 400 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô

Công trường nút giao 400 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô

Công trường nút giao 400 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô

Công trường nút giao 400 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô

Công trường nút giao 400 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô

Công trường nút giao 400 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô

Công trường nút giao 400 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô

Công trường nút giao 400 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô

Công trường nút giao 400 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô

Công trường nút giao 400 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô

Công trường nút giao 400 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô

Công trường nút giao 400 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô

Công trường nút giao 400 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô

Công trường nút giao 400 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô

Công trường nút giao 400 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô

Nút giao 400 tỷ ở cửa ngõ thủ đô

 
 


Nút giao 400 tỷ nhìn từ trên cao. Video: Văn Lộc

Bá Đô

Nguồn: VnExpress.net