Công trường tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

4
Công trường tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Công trường tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Công trường tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Công trường tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Công trường tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Công trường tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Công trường tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Công trường tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Công trường tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Công trường tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Công trường tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Công trường tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Công trường tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Công trường tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Công trường tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Công trường tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Công trường tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Công trường tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Công trường tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Công trường tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Công trường tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Công trường tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Video Đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả

 
 

Công trường đường ven vịnh Hạ Long. Video: Minh Cương

Minh Cương

Minh Cương

Nguồn: VnExpress.net