Công trường xây dựng cống bao quanh sông Tô Lịch

5
Công trường xây dựng cống bao quanh sông Tô Lịch

Công trường xây dựng cống bao quanh sông Tô Lịch

Công trường xây dựng cống bao quanh sông Tô Lịch

Công trường xây dựng cống bao quanh sông Tô Lịch

Công trường xây dựng cống bao quanh sông Tô Lịch

Công trường xây dựng cống bao quanh sông Tô Lịch

Công trường xây dựng cống bao quanh sông Tô Lịch

Công trường xây dựng cống bao quanh sông Tô Lịch

Công trường xây dựng cống bao quanh sông Tô Lịch

Công trường xây dựng cống bao quanh sông Tô Lịch

Công trường xây dựng cống bao quanh sông Tô Lịch

Công trường xây dựng cống bao quanh sông Tô Lịch

Công trường xây dựng cống bao quanh sông Tô Lịch

Công trường xây dựng cống bao quanh sông Tô Lịch

Công trường xây dựng cống bao quanh sông Tô Lịch

Công trường xây dựng cống bao quanh sông Tô Lịch

Công trường xây dựng cống bao quanh sông Tô Lịch

Công trường xây dựng cống bao quanh sông Tô Lịch

Giang Huy

Nguồn: VnExpress.net