Cử tri Mỹ xếp hàng bỏ phiếu từ sáng sớm

3
Cử tri Mỹ xếp hàng bỏ phiếu từ sáng sớm

Cử tri Mỹ xếp hàng bỏ phiếu từ sáng sớm

Cử tri Mỹ xếp hàng bỏ phiếu từ sáng sớm

Cử tri Mỹ xếp hàng bỏ phiếu từ sáng sớm

Cử tri Mỹ xếp hàng bỏ phiếu từ sáng sớm

Cử tri Mỹ xếp hàng bỏ phiếu từ sáng sớm

Cử tri Mỹ xếp hàng bỏ phiếu từ sáng sớm

Cử tri Mỹ xếp hàng bỏ phiếu từ sáng sớm

Cử tri Mỹ xếp hàng bỏ phiếu từ sáng sớm

Cử tri Mỹ xếp hàng bỏ phiếu từ sáng sớm

Cử tri Mỹ xếp hàng bỏ phiếu từ sáng sớm

Cử tri Mỹ xếp hàng bỏ phiếu từ sáng sớm

Cử tri Mỹ xếp hàng bỏ phiếu từ sáng sớm

Cử tri Mỹ xếp hàng bỏ phiếu từ sáng sớm

Cử tri Mỹ xếp hàng bỏ phiếu từ sáng sớm

Cử tri Mỹ xếp hàng bỏ phiếu từ sáng sớm

Ảnh: Reuters, AFP, AP)

Nguồn: VnExpress.net