Cua-rơ hôn mê sâu vì va chạm khi rút đích

3
Cua-rơ hôn mê sâu vì va chạm khi rút đích

Cua-rơ hôn mê sâu vì va chạm khi rút đích

Cua-rơ hôn mê sâu vì va chạm khi rút đích

Cua-rơ hôn mê sâu vì va chạm khi rút đích

Cua-rơ hôn mê sâu vì va chạm khi rút đích

Cua-rơ hôn mê sâu vì va chạm khi rút đích

Cua-rơ hôn mê sâu vì va chạm khi rút đích

Cua-rơ hôn mê sâu vì va chạm khi rút đích

Cua-rơ hôn mê sâu vì va chạm khi rút đích

Cua-rơ hôn mê sâu vì va chạm khi rút đích

Cua-rơ hôn mê sâu vì va chạm khi rút đích

Cua-rơ hôn mê sâu vì va chạm khi rút đích

Cua-rơ hôn mê sâu vì va chạm khi rút đích

Cua-rơ hôn mê sâu vì va chạm khi rút đích

Ảnh: AP & Tour de Pologne.

Nguồn: VnExpress.net